Extraetu

Tradekan jäsenkyselyn tulokset 2022 

Tradekan jäsenkyselyyn saatiin tänä vuonna 5 022 vastausta (2021: 4 420). Sähköpostitse toimitettuun kyselyyn vastasi huhtikuussa 4 521 jäsentä. Kysely tehtiin tänä vuonna myös puhelinhaastatteluna, jotta voitiin varmistaa, että myös niitä jäseniä kuullaan, joita ei tavoiteta sähköisin viestintävälinein. Puhelimitse kyselyyn vastasi yhteensä 501 jäsentä.  

Vuosittainen kysely on Tradekalle väline kuulla osuuskunnan keskeisintä sidosryhmää eli sen jäseniä: 

"Haluamme kuulla jäseniä monipuolisesti eri kanavien kautta. Kysely on jäsenistölle yksi tapa kertoa, miten he näkevät ja kokevat osuuskuntansa ja sen toiminnan. Saatuja tuloksia käytetään muun muassa osuuskunnan strategiatyön pohjana ja jäsenetujen kehittämisessä", kertoo toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Tradekan jäsenyys ja osuuskunnan arvot koetaan tärkeiksi 

Kyselyn perusteella uutiskirjeen tilanneet ovat aktiivisia osuuskunnan jäseniä ja jäsenetujen käyttäjiä ja he arvostavatkin tarjottuja jäsenetuja. Puhelinkyselyyn vastaajat olivat keskimäärin merkittävästi iäkkäämpiä kuin sähköiseen kyselyyn vastanneet. Kun arvioidaan kaikkia vastaajia yhdessä, pidetään jäsenyydessä tärkeimpänä osuuskunnan edustamia arvoja. Lisäksi halu vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja Tradekan toimintaan jäsenyyden kautta on vähintään yhtä tärkeää jäsenyydessä kuin jäsenedut. Nuoremmat ikäryhmät painottavat jäsenetujen tärkeyttä, kun taas iäkkäämmät jäsenet pitävät osuuskunnan arvoja etuja tärkeämpänä. 

Uudet jäsenet liittyvät osuuskuntaan selvästi useimmin juuri jäsenetujen vuoksi. Myös arvot ovat tärkeitä ja niiden merkitys liittymisen syynä on kasvanut viime vuodesta. 

Sähköisesti kyselyyn vastanneet ovat tyytyväisiä jäsenyyteensä – tyytyväisyys (7,86/10) on kasvanut merkittävästi edellisvuodesta (7,08). Puhelimitse kyselyyn vastanneet puolestaan eivät ole yhtä tyytyväisiä (6,60/10).

Kaksi kuvaajaa, tyytyväisyys osuuskuntaan. Toisessa vertailu vastaajaryhmien välillä ja toisessa eri vuosien (2022, 2021) välillä.


Suurin osa kaikista vastaajista voisi suositella jäsenyyttä (57 %) ja kokee Tradekan jäsenyyden itselleen tärkeäksi (60 %).  

Ravintolaedut tärkeimpänä 

Puhelimitse kyselyyn vastanneet eivät ole aktiivisia jäsenetujen käyttäjiä; vain 36 % käyttää etuja vähintään muutaman kerran vuodessa ja 28 % ei käytä koskaan. Sähköisesti kyselyyn vastanneet puolestaan ovat aktiivisia etujen käyttäjiä, heistä 76 % käyttää etuja vähintään muutaman kerran vuodessa.  

Nuoremmat jäsenet ovat vanhempia tyytyväisempiä jäsenetuihin. Kyselyssä selvisi, että iäkkäämmille jäsenille itse jäsenyys on tärkeää riippumatta siitä, käyttävätkö he jäsenetuja. 

Restelin tarjoamat ravintolaedut ovat eduista tärkeimmät kaikille vastaajaryhmille – puhelimitse vastanneista 26 % ei pidä mitään etuja itselleen tärkeänä.

Sähköinen viestintä tavoittaa 

Jäsenillä on myönteinen kuva Tradekasta, mutta kaikki vastaajat huomioiden sen toiminta tunnetaan huonosti. Nuoremmilla vastaajilla on iäkkäämpiä hieman parempi kuva Tradekan toiminnasta, ja he tuntevat sitä myös paremmin. Edellisvuoteen verrattuna sähköisesti vastanneet kertoivat nyt tietävänsä paremmin, mikä Tradeka on ja vastaajien mielestä Tradeka viestii itsestään viime vuoteen verrattuna paremmin. Puhelimitse kyselyyn vastanneet erottuivat näissä kysymyksissä selkeästi, sillä he kokevat, etteivät tiedä riittävästi Tradekasta tai saa siitä tarpeeksi tietoa. 

Tiedotuskanavista kaikista tärkeimpänä pidettiin kotiin vuosittain lähetettävää kirjettä, jos huomioidaan kaikki vastaajat. Sähköisesti kyselyyn vastanneille eli Tradekan uutiskirjeen tilaajille uutiskirje oli kaikkein tärkein tiedonsaantikanava ja muut sähköiset kanavat, kuten tradeka.fi-verkkosivu ja Oma Tradeka olivat myös merkittäviä. 

Väittämiin saatujen vastausten mukaan jäsenet kokevat, että on tärkeää, että yrityksillä on Tradekan kaltaisia vastuullisia omistajia. Yli 60 % vastaajista näkee Tradekan suomalaisia työllistävänä, pitkäjänteisenä omistajana ja vastuullisena yrityksenä. Erilaisesta omistamisesta, hyvän tuloksen tekemisestä ja yleishyödyllisen toiminnan tukemista noin puolet ei osaa ottaa lainkaan kantaa.  

Kyselyssä pakollisia vastattavia olivat ainoastaan taustatietoja koskevat kysymykset, joten yksittäisiin kysymyksiin saatujen vastausten määrä vaihtelee.

Kyselyn kaikki tulokset luettavissa tässä raportissa.

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity