Vuosietu

Kunnille työväline lapsen oikeuksien toteutumisen takaamiseen

Suuri osa lasten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Myös lapset ovat kuntalaisia; ja Suomessa on yhteensä yli miljoona alaikäistä. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida lasten ja nuorten näkökulma, kun suunnitellaan heille tärkeitä palveluja. Siihen velvoittaa myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on kunnille tarkoitettu työkalu, joka auttaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeanlaisia ratkaisuja ja saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa, hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi parannukset harrastusmahdollisuuksissa tai siinä, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa. Mallin tavoitteena on, että lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet huomioitaisiin aina kaikessa kunnan tekemisessä. 

“Malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Lisäksi malli auttaa kuntia tunnistamaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten tuen tarpeet. Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä”, kertoo UNICEFin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen. 

Tradeka palauttaa vuosittain tuloksestaan takaisin yhteiskuntaan muun muassa lahjoitustoiminnalla, jonka yhtenä painopisteenä on edistää jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Osuuskunta Tradeka ja sen perustama Kuluttajaosuustoiminnan säätiö ovat tukeneet Lapsiystävällinen kunta -hanketta 140 000 eurolla. Tradekan tuki kohdistui mallin digitaalisen alustan rakentamiseen: 

“On erittäin tärkeää, että kunnat saavat tukea mallin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Verkkopohjainen ja helposti saatavilla oleva työkalu edistää ja tehostaa tätä hyvin”, kertoo Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä. 

Pohjana lapsen oikeuksien sopimus 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon myös Suomi on sitoutunut. Mallin esikuva on UNICEFin Child Friendly Cities Iniative. Suomen UNICEF kehitti suomalaisille kunnille soveltuvan version mallista noin kymmenen vuotta sitten yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Hämeenlinna saikin vuoden 2013 lopussa ensimmäisenä Suomessa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. 

Tällä hetkellä Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttaa Suomessa jo 47 kuntaa, ja se tavoittaa yli puolet Suomessa asuvista lapsista. 

Mallin tuloksina kunnissa on eri taustoista ja tilanteista tulevien lasten yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat parantuneet muun muassa päiväkodeissa, kouluissa ja kaupunkisuunnittelussa. Kunnissa on tehty järjestelmällisemmin työtä kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Kunnan työntekijöitä ja päättäjiä on koulutettu laajasti lapsenoikeuksista, ja kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, kuten kuntastrategioihin on kirjattu tavoitteeksi oikeuksien toteutuminen. Lisäksi kunnan päätöksentekoon on otettu systemaattiseen käyttöön lapsen edun huomioimisen työkaluja, kuten lapsivaikutusten arviointi sekä lapsibudjetointi. 

Mallia tarvitaan Suomessakin 

Lapsiystävällinen kunta -malli on kunnille maksuton. Kaikki lapsiystävällisestä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea malliin mukaan

“UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli muistuttaa kuntia siitä, että lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Vain lapset ja nuoret itse voivat kertoa, miten he kokevat heille tarkoitetut palvelut. Kun lapset ovat mukana palvelujen kehittämisessä, saadaan laadukkaampia palveluja, jotka vastaavat aidosti lasten tarpeisiin ja lisäävät lasten hyvinvointia”, sanoo UNICEFin erityisasiantuntija Koskinen. 

Vaikka Suomessa on lapsilla moni asia hyvin, myös meillä on vielä paljon tehtävää, jotta lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti ihan jokaiselle lapselle. Suomi on saanut huomautuksia YK:n lapsen oikeuksien komitealta muun muassa yhdenvertaisuuden laiminlyönneistä ja esimerkiksi köyhissä perheissä elävien, vammaisten tai vähemmistöihin kuuluvien elinolosuhteissa on edelleen paljon parannettavaa. Lapsen oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa siitäkin, että kaikkien Suomessa elävien lasten etua ei ole aina riittävästi otettu huomioon julkisen vallan päätöksenteossa. UNICEFin malli tukee kuntia näidenkin haasteiden ratkomisessa. 

Liity jäseneksi - avaa etuovesi yhteiseen hyvään

Vain 33,64 € jäsenmaksulla saat heti käyttöösi rahanarvoiset edut sadoissa ravintoloissa ja muissa etupaikoissa. Jäsenmaksu maksetaan kerran liittymisen yhteydessä. Liity jäseneksi Oma Tradekassa.

Liity