Vuosietu

Tradeka-sijoituksen tavoitteena hiilineutraali sijoitussalkku 2050

Vihreä ilmapallo karannut taivaalle

“Vastuullisille sijoittamisella voidaan saavuttaa parempia sijoitustuottoja”, sanoo Tradeka-sijoituksen toimitusjohtaja Jari Pussinen. 

“Lisäksi vastuullisella sijoittamisella voidaan hallinnoida sijoituksiin liittyviä riskejä. Kun noudatetaan huolellisesti sovittuja sijoitusprosesseja ja periaatteita, minimoidaan virhearviointeja”, Pussinen jatkaa. 

Tradeka-sijoitus vastaa Tradekan sijoitustoiminnasta. Tradeka-sijoitus on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden eli PRI:n (Principles for Responsible Investment) noudattamiseen. Periaatteet käsittelevät ympäristöön, sosiaalisiin ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. PRI on laajasti tunnettu ja tunnustettu viitekehys, jonka periaatteiden toteutumisesta siihen sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain. Tradeka-sijoitus ei tee myöskään sijoituksia EU:n veroparatiisilistalla oleviin tai muihin yhtiön mielestä veroparatiiseiksi katsottaviin maihin. 

Vastuullinen sijoittaminen on paljon muutakin kuin vain sijoituskohteiden poissulkemista; Tradeka-sijoitukselle se on sekä riskienhallintaa että edistyksellisten sijoituskohteiden valintaa. 

Sosiaalisen vastuun kysymykset nousseet ympäristönäkökulmien rinnalle 

Tradeka-sijoituksen varallisuudesta kolme viidesosaa on sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista on pitkäaikaisia sijoituksia lähinnä kiinteistö-, pääoma-, infra- ja lainarahastoihin. Sijoitusvarallisuus on likvidi ja hyvin hajautettu, ja sille asetettu reaalituottotavoite on 4 %. 

Omistuksia hallinnoivien varainhoitajien toiminta korostuu, sillä valtaosa Tradeka-sijoituksen omistuksista on epäsuoria rahastosijoituksia: 

"Tradeka-sijoitus edellyttää omaisuudenhoitajiltaan, että heidän sijoitusprosessinsa huomioi kohdeyhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, joihin usein viitataan kirjainyhdistelmällä ESG. Varainhoitajien vastuullisuuden huomioimista ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista ja kehittymistä tutkitaan vuosittain”, kertoo salkunhoitaja Pertti Kilpeläinen

Vuonna 2021 ESG-toimintatavan ja ympäristönäkökulman rinnalle kyselyyn nostettiin erityisesti sosiaalisia kysymyksiä. 

“Varainhoitajien haluttiin selvittävän esimerkiksi tasa-arvonäkökohtia ja työntekijöiden asemaa sijoituskohteita tutkiessaan”, sanoo Kilpeläinen. 

Tehtyjen kyselytutkimusten mukaan omaisuudenhoitajien vastuullisuuden huomioiminen on kehittynyt: 
“Yhteistyökumppanimme panostavat merkittävästi vastuullisen sijoittamisen toimintoihin ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. Siitä hyödymme mekin sijoittajana”, Kilpeläinen korostaa. 

Nainen kuvaa puhelimella syksyistä maisemaa

Sijoitusten hiiliriski pienentynyt 

Tradeka-sijoituksella on tavoitteena sijoitussalkku, joka on yhteneväinen sen kanssa, että globaalit nettopäästöt ovat nolla vuonna 2050. 

“Tarkoitus on vähentää salkun hiilipäästöihin liittyvää riskiä pitkällä aikavälillä ja pitää tuotto sijoitussuunnitelman tavoitteiden mukaisena”, kertoo Pussinen. 

Työ yhtiön sijoitusten hiiliriskin analysoimiseksi käynnistettiin keväällä 2020. Hiiliriskillä tarkoitetaan esimerkiksi päästörajoitusten vaikutusta niiden yrityksen tai sijoituskohteiden tuloksentekokykyyn ja arvoon, joiden liiketoiminta on voimakkaasti päästöjä tuottavaa. Yrityksen hiiliriskin laskennan mittarina käytetään keskimääräistä hiili-intensiteettiä eli yrityksen CO2-päästöt suhteutetaan yrityksen dollarimääräiseen liikevaihtoon. Salkun keskimääräinen hiili-intensiteetti saadaan painottamalla yritysten luvut sijoituksen markkina-arvolla. Laskenta auttaa tavoitteiden asettamisessa ja ilmaston huomioimisessa aina uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä.  

“Tälle vuodelle muutimme sijoitussalkkumme strategisen allokaation painoja siten, että pienensimme sijoitustemme hiilijalanjälkeä”, Pussinen sanoo. 

“Sijoitamme siis entistäkin enemmän yhtiöihin, jotka jo nyt pystyvät tehokkaaseen toimintaan ympäristönäkökulmista arvioituina. Eurooppalaiset yhtiöt ovat edelläkävijöitä; kehittyvien markkinoiden yhtiöillä edistyminen on ollut usein selvästi hitaampaa”, Kilpeläinen selittää allokaatiomuutoksia. 

Osakesalkun hiiliriski on pienentynyt yli 40 % ja korkosalkun yli 35 % syksyn 2020 lähtötasosta.

Analyysien kattavuus on laajentunut ja tarkentunut lähtötilanteesta; analyysi kattaa nyt 93 % osakesalkusta ja 57 % korkosalkusta. 

Tradeka-sijoitus aloittaa tänä vuonna myös sijoitustensa ilmastovaikutusten arvioinnin laskemalla EU:n uuden kestävän rahoituksen asetuksen (SFDR) mukaisia hiililukuja sijoituskohteiden itse tuottamista päästöistä ja niiden käyttämän energian tuottamisen aiheuttamista päästöistä.  

Sijoitusvuosi 2022 on ollut poikkeuksellisen vaikea monista syistä, ja energian hintakriisi on suosinut perinteisiä fossiilista energiaa tuottavia yhtiöitä. 

“Tradeka-sijoitus luottaa kuitenkin siihen, että vihreä siirtymä on niin vahva megatrendi, että uusia ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä yhtiöillä on valoisa – ja tuottoisa – tulevaisuus”, Kilpeläinen päättää. 

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje