Vastuullisuus

Tradekassa panostettu ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseen

Ihmisoikeusriskien tunnistaminen ja haittojen minimointi on niputettu Tradekassa yhden prosessin alle.

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistamisen velvollisuus tulee kansainvälisestä sääntelystä ja periaatteista. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet edellyttävät yrityksiltä kaikkien mahdollisten ja todellisten ihmisoikeusongelmien käsittelemistä, joihin ne ovat osallisina.

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen on myös osa EU:n yritysvastuudirektiiviin sisältyvää asianmukaista huolellisuutta ja se velvoittaa yrityksiä arvioimaan ja hallitsemaan omia ihmisoikeusvaikutuksiaan tunnistamalla ja raportoimalla oleellisimmat riskit sekä toimenpiteet näiden haitallisten vaikutusten minimoimiseen tai ehkäisemiseen. 

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen eli sosiaalisten vähimmäisvaatimusten täyttäminen on lisäksi liiketoiminnan, investointien sekä kulujen taksonomian mukaisuuden edellytys EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmässä eli taksonomiasääntelyssä. Taksonomiasääntelyn tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja siirtymistä kohti hiilineutraalia taloutta. 

Monet ihmisoikeuksien alle kuuluvista periaatteista sisältyvät jo nyt Suomen nykyiseen lainsäädäntöön. Tällaisia ovat esimerkiksi perustuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yksityisyydensuojasta. 

“Monet näistä ihmisoikeuksien alle kuuluvista asioista ovat osa ihan konkreettista jokapäiväistä työtä omistamissamme yrityksissä. Nyt näiden riskien tunnistaminen ja haittojen minimointi vain niputetaan Tradekassa yhden prosessin alle. Työ ihmisoikeusvaikutusten parissa on jatkuvaa ja vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, sanoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä. 

Ihmisoikeustyöstä aiempaa systemaattisempaa 

Tradeka-konsernin liiketoimintaa harjoittavat yritykset toimivat työvoimaintensiivisillä palvelualoilla. Tämän vuoksi sekä henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi että yhteisöön vaikuttaminen ovat olleet Tradekalle tärkeitä vastuullisuuden painopisteitä jo pitkään. Vuonna 2023 on kuitenkin kiinnitetty vielä erityistä huomiota konsernin ihmisoikeusvaikutuksiin. 

“Ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita on Tradekassa käsitelty ja seurattu aina, mutta asianmukaisen huolellisuuden prosessin myötä tästäkin työstä on tullut nyt aiempaa systemaattisempaa. Halusimme panostaa asiaan tänä vuonna, joten omistajana syvennyimme aiheeseen koulutuksen avulla ja toimme sen opit koko konsernin käyttöön”, kertoo Niemelä ja viittaa Global Compactin järjestämään puolen vuoden mittaiseen Business & Human Rights -koulutusohjelmaan, johon Tradeka osallistui. 

“Koulutuksesta saimme hyvät eväät oman ihmisoikeustyön syventämiseen sekä mahdollisuuden keskustella muiden yritysten kanssa heidän ihmisoikeustyöstään ja parhaista käytännöistä.”  

Tradeka laati konsernin yhtiöiden käyttöön tausta-aineiston ja työkalun ihmisoikeusvaikutusten tunnistamista ja arviointia varten. Prosessiin kuuluu lisäksi haitallisten vaikutusten minimointiin ja ehkäisyyn tähtäävien toimenpiteiden raportointi ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. Työkalu perustuu Tradekan käytössä olevaan riskienarviointityökaluun. 

Ihmisoikeuksien huolellisuusprosessi keskittyy ihmisoikeuskysymysten tunnistamiseen ja vaikutuksiin puuttumiseen ihmisille aiheutuvien riskien näkökulmasta. 

Ihmisille haittaa aiheuttavat riskit keskiössä 

“Yrityksen ja sen arvoketjujen toiminnalla on aina ihmisoikeusvaikutuksia. Näihin kuuluvat vaikkapa pakkotyöhön ja lapsityövoimaan liittyvät kysymykset, mutta myös esimerkiksi yksityisyydensuojaa, sananvapautta, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja työturvallisuutta koskevat ongelmat. Toisaalta myös se, että yrityksen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia joidenkin ihmisoikeuksien toteutumiseen, tulee arviointiprosessissa todeta”, kertoo Niemelä ja jatkaa: 

“Ihmisoikeuksien toteutumista arvioitaessa vaikutuksia tarkastellaan systemaattisesti ja eri kohderyhmien näkökulmasta. Näkökulmina ovat työntekijät sekä konsernissa että toimitusketjussa, paikalliset yhteisöt ja asiakkaat.” 

Ihmisoikeuksien huolellisuusprosessi eroaa perinteisestä yrityksen riskiarvioinnista siten, että se keskittyy ihmisoikeuskysymysten tunnistamiseen ja riskeihin puuttumiseen nimenomaan ihmisille aiheutuvien riskien näkökulmasta. 

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen on nyt keskeinen osa Tradekan asianmukaisen huolellisuuden prosessia, jolla varmistetaan, että esimerkiksi liiketoimintaan liittyvät riskit ja eri tekijät on kattavasti ja säännöllisesti huomioitu. Jokaisen Tradeka-konsernin tytäryhtiön tulee tehdä ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen viimeistään alkuvuoden 2024 aikana. Prosessissa tunnistetut vakavat vaikutukset sisällytetään yrityksen vuoden 2024 riskikartoitukseen ja niiden ehkäisemiseksi laaditaan toimintasuunnitelma. 

Ihmisoikeusvaikutuksia ja -ongelmia käsitellään myös Tradekan Ei pelkkää puhetta -podcastin kahdeksannessa jaksossa. Aiheesta ovat keskustelemassa Satu Niemelän lisäksi Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja KPMG Suomen ihmisoikeustyön johtaja Kristiina Kouros. Podcastin juontaa Minna Ruusuvuori. Kuuntele jakso täältä.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje