Tradeka-yhtiöt

Vastuullisuusraportti valmistui, työ jatkuu

Tradekan vuoden 2021 vastuullisuusraportissa kerrotaan konsernin vastuullisuustyöstä, jossa painottui ilmastovaikutusten selvittäminen ja hiilijalanjäljen laskenta.

Vastuullisuus on ollut osa Tradekan toimintaa koko sen historian ajan ja vastuullisuuden eteen on konsernissa tehty työtä pitkäjänteisesti. Oikeansuuntaiset, mutta hajanaiset toimenpiteet paketoitiin kokonaiseksi vastuullisuusstrategiaksi vuonna 2018. Strategian avulla vastuullisuutta on pystytty lähestymään järjestelmällisemmin ja mitattavasti. Vastuullisuusstrategia muodostuu painopistealueista ja tavoitteista, joille asetettuja mittareita seuraamalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on voitu seurata. 

Vuoden 2021 painopisteenä ilmasto

“Strategiaa syvennetään ja muutetaan ymmärryksen ja olosuhteiden muuttuessa ja tiedon karttuessa. Esimerkiksi ilmastotavoitteet ovat kansainvälisten sopimusten, mutta myös selkeästi lämmenneen ilmaston vuoksi nousseet todella tärkeiksi”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. 

Strategiaan tehty lisäys sitoutua huomioimaan Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet käynnisti kaikissa konsernin yhtiöissä hiilijalanjälkilaskennan, jonka kautta Tradeka saa numeerista tietoa omista ilmastovaikutuksistaan.

“Laskenta auttaa meitä tunnistamaan, mistä ilmastovaikutuksemme syntyvät ja ohjaamaan tekemistämme aidosti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kun dataa ja tietoa kertyy, voimme myös todentaa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia”, sanoo Puro.

Ilmastovaikutusten arvioinnin jälkeen päästöjen vähentäminen huolellisesti kohdennetuilla toimenpiteillä on Tradekan seuraava etappi kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi Tradeka ja osa tytäryhtiöistä on tehnyt vuodelle 2022 päätöksiä niiden päästöjen kompensoinneista, joiden vähentäminen ei vielä onnistu. 

Vastuullisuus ei tule valmiiksi 

Vastuullisuutta konsernissa kehitetään Tradekan edustajiston ja hallituksen omistajaohjauksen perusteella. Tradekan vastuullisuus heijastelee siis jäsenistön arvoja ja näkemyksiä, sillä jäsenistö valitsee osuuskunnan edustajiston. Omistajana Tradeka pyrkii sekä ohjaamaan että tukemaan omistamiaan yrityksiä kohti vastuullisuustavoitteita. Osana hallinnointikoodin eli Corporate Governance -ohjeistuksen päivitystä vahvistettiin myös koko konsernia koskeva palkitsemispolitiikka. Tähän sisältyy se, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi strategisiin tavoitteisiin kuuluu nyt myös vastuullisuustavoitteita.

Vaikka vuoden 2021 raportti konsernin vastuullisuusteoista valmistui, ei yritys voi koskaan tulla valmiiksi vastuullisuustyössään. Vastuullisuus on prosessi, jossa voi ja pitää koko ajan oppia uutta ja kyseenalaistaa vanhaa. Siksi Tradekan tuoreessa vastuullisuusraportissa luetellaan kehityskohteita, joihin kuluvana vuonna kiinnitetään erityistä huomiota. 

“Tämän vuoden riskikartoituksissa pohditaan keskeisiä ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä", Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä sanoo.

"Tiedostamme myös, että meidän tulisi kuulla nykyistä laajemmin ja systemaattisemmin sidosryhmiämme.”

Tradeka on jo aloittanut vastuullisuusstrategiansa päivityksen vastatakseen entistä paremmin jäsenten, kuluttajien, yhteiskunnan ja maapallon vaatimuksiin. Osana tätä kehittämistyötä on uusien säädösten ja ohjeistusten huomioiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: EU:lta on tulossa velvoittavaa lainsäädäntöä ja raportointiohjeistukset täydentyvät muun muassa ulkoisen varmistuksen vaatimuksilla.

Vastuullisuusraportti kattaa Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistamat tytäryhtiöt eli Tradeka-sijoituksen, Restel-konsernin, Lehtipiste-konsernin sekä ensimmäistä kertaa myös A-Katsastuksen. Raporttia on työstetty yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. ONNI raportoi itsenäisesti omasta vastuullisuustyöstään.


Tradekan liiketoiminnan taloudellisesta onnistumisesta kerrotaan erillisessä vuosikertomuksessa. Tutustu lisäksi PRI-raporttiin (Principles for Responsible Investment) sekä Corporate Governance -selvitykseen ja palkitsemisraporttiin.

Vuosikertomus
PRI
Corporate Governance -selvitys ja palkitsemisraportti
Kaikki vastuullisuusraportit

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje