Osuuskunta Tradeka omistaa ja kehittää, sijoittaa ja turvaa, mahdollistaa uusia asioita sekä tekee hyvää tulosta. Osuuskunta malttaa odottaa omistustensa kehittymistä ja jakaa merkittävän osan tuotoistaan yhteiseksi hyväksi.

Mitä Tradeka omistaa?

Tradeka on merkittävä omistaja useissa suomalaisissa yrityksissä. Osuuskunnan historian ja taustan huomioiden merkityksellinen omistajuus tarkoittaa sitä, että Tradeka sitoutuu muihinkin yhteiskunnallisiin päämääriin kuin yksin voitontavoitteluun.

Tradeka toteuttaa toiminnassaan osuuskunnan jäsenten näkemystä hyvästä omistajuudesta. Meille on tärkeää, että jäsenemme voivat vaikuttaa siihen, miten osuuskunta kehittää toimintaansa kannaltaan merkitykselliseksi.

Vastuullisena omistajana Tradeka edellyttää myös omistamiensa yhtiöiden toimivan vastuullisesti omassa liiketoiminnassaan. Omistajana Tradeka on sitoutunut omistamiensa yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen, jäsenten jatkuvaan palkitsemiseen sekä ohjaamaan merkittävän osan omistamiensa yritysten tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tradekan omistukset on jaettu neljään strategiseen kategoriaan.

Omista ja kehitä

Omistukset, joissa Tradeka toimii pitkäjänteisenä kotimaisena ankkuriomistajana: ravintolaliiketoimintaa harjoittava Restel, logistiikkapalveluita tarjoava Lehtipiste, katsastusalalla toimiva A-Katsastus sekä hoiva- ja julkisen terveydenhuollon palveluita tuottava ONNI. Omista ja kehitä -kategoriaan voi kuulua myös vain osittain omistettuja yrityksiä ja vähemmistöomistuksia. 

Sijoita ja turvaa

Tradekan sijoitustoiminta, josta vastaa Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistama sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy. Tästä linkistä Tradeka-sijoituksen omalle sivulle.

Luo uutta 

Sijoitukset, jotka edistävät talouselämän rakennemuutosta ja uuden osaamisen sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Sijoitukset koostuvat parista suorasta vähemmistösijoituksesta sekä noin kymmenestä sijoituksesta kotimaisiin start up-, venture capital- ja clean tech -rahastoihin.
Kaikki kategorian sijoitukset on listattu tällä sivulla (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Malta ja toteuta 

Sijoitukset, joissa Tradeka on valmis tyytymään maltilliseen tuottoon jonkin yhteiskunnallisen päämäärän hyväksi. Kategoriassa on tehty muun muassa merkittäviä sijoitussitoumuksia hankkeisiin, joilla tavoitellaan kohtuuhintaista asumista. Hankkeita on toteutettu muun muassa Y-säätiön, Setlementtiasuntojen sekä Firan kanssa. Lisäksi kategoriaan kuuluu sijoituksemme maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistävään niin sanottuun Koto SIB- sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutoimintaa tukevaa Lapset SIB -vaikuttavuusinvestointeihin.
Kaikki kategorian sijoitukset on listattu tällä sivulla (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Tradeka omistaa vastuullisesti ja pitkäjänteisesti

Emme omista yrityksiä myydäksemme niitä kalliimmalla seuraavalle omistajalle. Tämä on merkittävä periaatteellinen lähtökohta Tradekan omistajuudelle. Asetamme myös sijoitustemme taloudelliset tavoitteet tukemaan tätä toimintatapaa. Pitkäjänteisen omistajan strategiassa katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen: omistajana olemme valmiita panostamaan yrityksen kestävään, pitkän aikavälin kehittämiseen.

Konkreettisesti pitkäjänteisyys näkyy muun muassa siinä, että 40 % sijoituksistamme on kiinnitetty pitkäaikaisiin, käytännössä epälikvideihin sijoituksiin, kuten erilaisiin kiinteistö- ja pääomarahastoihin.

Pitkäjänteisyyden ohella Tradekan sijoitustoiminnalle on tunnusomaista vastuullisuus. Kuulumme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ensimmäisiin allekirjoittajiin Suomessa. Edellytämme, että käyttämämme varainhoitajat ovat sitoutuneet toimimaan periaatteiden mukaisesti. Osallistumme myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsifin toimintaan.

Vastuullisuus näkyy myös Tradekan verostrategiassa. Emme tee sijoituksia EU:n veroparatiisilistalla (ns. musta lista) oleviin maihin emmekä muihin yhtiön
mielestä veroparatiiseiksi katsottaviin maihin. Pyrimme myös käytännössä olemaan osallistumatta sellaisiin kansainvälisiin omistus- ja hallinnointijärjestelyihin, joiden pääasiallisena tarkoituksena on pikemminkin verojen minimointi kuin jokin aidosti kansainvälinen liityntä.

Tradeka-yhtiöt toimisto

Tradeka-Yhtiöt hallinnoi omistuksiaan tuloksellisesti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti

Tradeka-Yhtiöiden omistajaohjauksen lähtökohdiksi olemme asettaneet tuloksellisuuden, asiantuntijuuden ja johdonmukaisuuden, pitkäjänteisyyden sekä vastuullisuuden. Tytäryhtiöiden toiminnasta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta vastaavat tytäryhtiöiden hallitukset. Omistustemme hallinnoinnin osalta noudatamme listayhtiöiden Corporate Governance -ohjeistusta. Muutenkin avoimuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Pyrimme takaamaan sen, että Tradekan yli 200 000 jäsentä saavat riittävästi ja oikean sisältöistä tietoa oman osuuskuntansa toiminnasta. Tutustu Tradekan Corporate Governance -ohjeistukseen avaamalla tämä tiedosto.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistajaohjauksen lähtökohdat

TULOKSELLISUUS: Tavoittelemme sitä, että omistamamme yritykset yltävät omalla toimialallaan kilpailukykyiseen tuloskehitykseen ja pyrimme yritysten tuloksentekokyvyn jatkuvaan parantamiseen.

ASIANTUNTEVUUS JA JOHDONMUKAISUUS: Omistajana Tradeka on sitoutunut hyvään hallintotapaan. Tradekan omistamien yritysten operatiivisesta toiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallitus ja johto. Omistajana valitsemme tytäryhtiöiden hallituksiin asiantuntevia, riittävän kokeneita ja lisäarvoa yritysten johtamiseen tuovia jäseniä.

PITKÄJÄNTEISYYS: Tavoitteenamme on kehittää omistamiamme yrityksiä yli kulloisenkin suhdannesyklin. Omistamme yrityksiä kehittääksemme niitä pitkäjänteisesti, emme myydäksemme niitä seuraavalle omistajalle. 

VASTUULLISUUS: Omistajana Tradeka edellyttää, että omistamamme yritykset toimivat vastuullisesti ja ovat toimialansa vastuullisimpia yrityksiä. Asetamme vastuullisuudellemme konkreettiset ja mitattavat tavoitteet ja edellytämme, että omistamamme yritykset parantavat toimintansa vastuullisuutta joka vuosi. Raportoimme vuosittain myös toimintamme vastuullisuudesta ja sen kehittymisestä.

VOITONJAKO: Olemme yritys, joka käyttää merkittävän osan liiketoimintansa tuloksesta jäsenten ja yhteiskunnan hyväksi. Palautamme pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % liiketoimintamme tuloksesta takaisin yhteiskuntaan lahjoituksien ja suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin vievien sijoitusten (Luo uutta- ja Malta ja toteuta -kategorioihin) kautta.

Mihin tuotot menevät?

Keskeisen osan varojen käyttöä muodostaa panostukset jäsenistöön, ja pyrimmekin jatkuvasti kehittämään jäsenetuja. Strategiassamme on linjattu, että palautamme merkittävän osan liiketoiminnan tuloksesta takaisin yhteiskuntaan. Lahjoitustoiminta on määritelty myös osuuskunnan säännöissä. Osuuskunnan säännöt tässä dokumentissa (aukeaa uuteen välilehteen). 

Siksi käytämme vuosittain vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksestamme yhteiskunnan hyväksi: tuemme yleishyödyllistä toimintaa, johon olemme käyttäneet viime vuosina puolesta miljoonasta muutamaan miljoonaan euroa vuodessa. Tradeka yhdessä Tradekan säätiön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön kanssa palautti yhteiskuntaan esimerkiksi vuonna 2022 yhteensä 1,86 miljoonaa euroa lahjoituksina ja sijoituksina. Kaikki lahjoitukset on listattu Lahjoitukset-sivulla tämän linkin takana.

Perinteisen lahjoitustoiminnan ohella pyrimme myös tekemään sijoituksia sellaisiin kohteisiin, joiden koemme vievän Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin (edellä mainitut Luo uutta- ja Malta ja toteuta -sijoituskategoriat). Näihin kategorioihin osoitetaan yhteensä 10 % sijoitusvarallisuudestamme.

Voitonjakolupauksemme taustalla on ajatus siitä, että tuemme jäsenistömme tärkeänä pitämää toimintaa. Siis toimintaa, jota he itsekin voisivat olla tukemassa.

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje