Perhe Helsingin rautatieasemalla

Tavoitteena edelläkävijyys

Tradekan tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijäyritys. Vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat olleet läsnä koko Tradekan yli satavuotisen historian ajan. Vastuullisuustyössään Tradeka pyrkii systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan, jota voidaan mitata ja jonka kehittymistä voidaan seurata ja todentaa.

Tradeka on tehnyt YK:n Global Compact -sitoumuksen ja raportoi edistymisestään vuosittain. Tradekan vuoden 2020 raportti sisältää tytäryhtiöistä Restelin ja Lehtipisteen; ONNI on tehnyt oman sitoumuksen ja raportoi vastuullisuudestaan sen vuoksi itsenäisesti.
Pieni tyttö ulkona

Vastuullisuus ei ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa.

Päinvastoin, vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa ja liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus on vastuullisuuden keskeinen elementti.

Tradeka toteuttaa strategiaansa kirjattua vastuullisuutta kahta kautta.

 • Ensinnäkin Tradeka edellyttää omistamiltaan yrityksiltä vastuullista liiketoimintaa. Tradekan omistamien yhtiöiden tavoitteena on olla toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä. Se myös tukee yrityksiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tradekan omistamille yrityksille asetetaan konkreettisia tavoitteita sekä niiden taloudelliseen menestykseen että vastuullisuuteen liittyen. Tradekan strategiassa on myös asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen konsernin kaikissa yhtiöissä. Mittareihin voi tutustua vastuullisuusraportin lopussa olevissa liitteissä.

  ONNIn vastuullisuudesta lisää heidän vastuullisuusraportissaan ja  verkkosivuillaan.
   
 •  Lisäksi Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa ohjaa voitonjakolupauksensa mukaisesti liiketoimintansa tuloksesta vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan muun muassa erilaisin lahjoituksin.
  Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan ja Tradekan omistamien yritysten yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta.

  Voitonjakolupaukseen sisältyy myös Tradekan Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden sijoitustoiminta, jonka kautta Tradeka uudistaa yhteiskuntaa.

Tradekan tekemät sitoumukset

 • Tradeka on tehnyt  YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2020

 • Tradeka-sijoitus on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI)

Tradekalla on Avainlippu

Tradeka on kotimainen Suomeen veronsa maksava yritys, jonka omistamat yhtiöt toimivat palvelualalla. Suomalaisen työnliitto onkin myöntänyt Tradekalle ja sen tytäryhtiöille Avainlipun merkkinä Suomessa tuotetusta palvelusta.


Vastuullisuuden painopisteet

Osana omistajaohjaustaan Tradeka on määritellyt itselleen ja omistamilleen yhtiöille vastuullisuuden painopistealueet, jotka ohjaavat vastuullisuuden hahmottamista Tradekassa.  Vastuullisuuden painopisteet on kirjattu yhtiön ja tytäryhtiöiden strategioihin ja ne näkyvät yhtiöiden toiminnassa myös käytännössä. Tradekan vastuullisuusraportissa raportoidaan kunkin painopisteen olennaisimmat tapahtumat edelliseltä vuodelta.

Painopisteet ovat

 • yhteisön hyvinvointiin ja kehitykseen osallistuminen
 • henkilöstön hyvinvoinnin, osallistamisen ja monimuotoisuuden edistäminen
 • ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentäminen
 • hyvä hallintotapa, läpinäkyvyys ja vastuullinen verokansalaisuus.

Näiden lisäksi tytäryhtiöt ovat laatineet itselleen omia vastuullisuusohjelmia, joissa huomioidaan kunkin yhtiön toimialan erityispiirteet.

Tradekan vastuullisuustavoitteet

Global Compact -ohjelman mukaisesti Tradeka on valinnut itselleen YK:n kestävän kehityksen 17 globaalista tavoitteesta ne, joita erityisesti edistämme toiminnassamme. Valitut neljä tavoitetta ovat linjassa vastuullisuusstrategian painopistealueiden kanssa.


Tavoitteena saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tarkoituksena on taata naisille ja tytöille täysvaltaiset ja tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen ja johtajuuteen kaikilla päätöksenteon tasoilla.


Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys eli saaavuttaa luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö, puolittaa ruokajätteen määrä ja vähentää ruokahävikkiä. Lisäksi tulee merkittävästi vähentää jätteiden syntymistä ja varmistaa kemikaalien ja jätteiden kestävä käsittely sekä vähentää merkittävästi niiden vapautumista ympäristöön.


Tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua ja tuottavaa työllisyyttä. Tarkoituksena on edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden luomista sekä parantaa resurssitehokkuutta. Lisäksi suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille.


Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Alatavoitteena on muun muassa parantaa ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta, tietämystä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia

Pysy kärryillä - tilaa uutiskirje